Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij Paardenkooper Waterbed Montage (hierna genoemd:Paardenkooper)zijn deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: ‘voorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Paardenkooper heeft ten aller tijden het recht om de prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door Paardenkooper. Paardenkooper heeft het recht om de bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

Artikel 3: Prijzen en bepalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s vermeld, inclusief BTW en eventuele belastingen en andere heffingen. Tenzij anders vermeld of schriftelijk is overeengekomen. Betalingen dienen te geschieden bij aflevering aan de chauffeur. Bij betaling per bank wordt de bestelling pas verzonden als het bedrag op onze rekening binnen is.

Artikel 4: Levering
De door Paardenkooper opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op een schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt wanneer uw bestelling compleet is en op een tijdstip in overleg met u.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de producten gaat pas over, als u alles wat u op grond van de overeenkomst met Paardenkooper verschuldigd bent, heeft voldaan.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
U bent verplicht om bij aflevering / plaatsing te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Als dit niet het geval is, dient u Paardenkooper hiervan direct bij plaatsing kennis te geven. En anders binnen 7 dagen schriftelijk. Paardenkooper is niet aansprakelijk voor een gebreke aan het verwarmings-element.

Artikel 7: Bestelling / communicatie
Voor vertraging, verminkingen, misverstaan of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen tengevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Paardenkooper of tussen Paardenkooper en derden, die betrekking hebben op de relatie tussen u en Paardenkooper is Paardenkooper niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of schuld door Paardenkooper.

Artikel 8: Persoonsgegevens
Paardenkooper zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling/opdracht. Ook kan Paardenkooper uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van toekomstige aanbiedingen/nieuwsbrief, tenzij u aangeeft dat u daarop geen prijs stelt.

Artikel 9: Overmacht
In geval van overmacht heeft Paardenkooper het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Dit na schriftelijk overleg met u en zonder dat Paardenkooper een schadevergoeding verschuldigd is, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan : iedere tekortkoming die niet aan Paardenkooper kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10: Nederlands recht en rechten
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden gelden, alsmede deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgeleid aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11: Garantie bepalingen
Garantie wordt verstrekt door de leverancier van de aan Paardenkoopergeleverde goederen en deze garantie luidt als volgt; Als het bed geplaatst is via Paardenkooper én alleen met de aankoopbon heeft de koper van het waterbed 5 jaar garantie op lekkages op de naden van de waterzak, maar plaatst u het bed zelf, dan heeft u 3 jaar garantie op lekkages op de naden van de waterzak. Er zit 1 jaar garantie op het verschuiven van de stabilisatie en 3 jaar op de verwarming. Het te vervangen of te repareren onderdeel wordt gratis geleverd, maar de voorrijdkosten zullen wel in rekening worden gebracht.